Седиште
 • Седиште на компанијата: КОНТРАДА ПИТУРА 15\F 63032 КАСТИЊАНО -АП-
 • Административно седиште: БОРГО ГАРИБАЛДИ 68 63032 КАСТИЊАНО -АП-
 • Телефон: +39 0736 822165
 • Факс: +39 0736 822165
 • ДДВ: 01321440446
 • Е-пошта: info@rossetticostruzioni.it
ОДГОВОРНИЦА ВО СКОПЈЕ
 • Адреса: Улица Васил Главинов Бр.12/1-1 Б 1000 СКОПЈЕ -ЦЕНТАР-
 • Телефон: +389 72306222
 • ДДВ: 4080013535114
 • Е-пошта: skopje@rossetticostruzioni.it
ИНФО
 • Основен капитал: 50.000,00 i.v.
 • Регистар на Р.Е.А.: 127618

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, "Codice della privacy") e descrive le modalità di gestione del sito www.rossetticostruzioni.it circa l'utilizzo dei cookie in conformità alla normativa vigente. Questa privacy policy è resa solo per il sito www.rossetticostruzioni.it e non anche per siti web di terze parti eventualmente consultati dall'utente tramite link.

Дефиниции и видови на колачиња

Колачињата се информации зачувани од прелистувачот при посета на веб-страница од кој било уред. Секој колачето содржи разни алфанумерички податоци и може да остане во системот за време на сесијата (до кога прелистувачот е затворен) или преживее подолго. Типот на колачиња е утврден врз основа на нив цел на употреба: некои се строго потребни за правилна функционалност на страницата (технички колачиња), додека други ги оптимизираат нејзините перформанси за да обезбедат подобро корисничко искуство или да ви го дозволат тоа стекнете статистички податоци за употребата на страницата, како што се колачиња за анализа; уште други се за прикажување на реклами, во некои случаи персонализирани благодарение на извршеното профилирање (колачиња за профилирање). Секое изразување на согласност на корисникот е зачувано од страната, до степенот на нејзината компетентност, преку техничко колаче. Корисникот е информиран и со кратка информативна белешка (прикажан банер) при првата посета на страницата се додека не се даде согласност или не се одбие согласност) или преку ова проширени информации. Колачињата се прифаќаат преку "движење" (продолжување на навигацијата во рамките на на истата веб-страница) или со затворање на кратките информации, како што е експлицитно наведено во втората (како и во оваа проширена информација). Можете да ги оневозможите колачињата и преку поставките прелистувач и преку механизмите достапни од трети страни (како што е објаснето подолу).

Видови колачиња што се користат на страницата

 • Техничко колаче за запомнување на претпочитањето на корисникот во врска со колачињата
 • Колачиња од трети страни Google Analytics анонимизирани
 • Колачиња од трети страни кои се однесуваат на поврзани ресурси

Оневозможување колачиња преку прелистувач

Затоа, колачињата лесно можат да се деактивираат или оневозможат со пристап до опциите или преференциите од користениот прелистувач и генерално, дури и само колачињата од трети страни можат да бидат блокирани. Инструкциите спецификациите може да се најдат на опциите или страницата за помош на самиот прелистувач. Под нив се ги пријави линковите до страниците за поддршка со упатства за оневозможување колачиња од најпопуларните прелистувачи:

Оневозможете колачиња од трета страна

Овој документ е составен во согласност со членовите 13.1 и 14.1 од Регулативата на ЕУ 2016/679 дефинирана како „Општа регулатива за заштита на податоците“ (GDPR) со цел да ги информира корисниците на: Url дека обработката на лични податоци обезбедени на лице место барање за услуги, добра или услуги, ќе бидат насочени исклучиво кон извршување на договорните обврски и исполнување на спецификациите направени барања, како и да се исполнат регулаторните обврски, особено сметководствените и даночните, како и да се обезбедат информации комерцијална на производи и услуги. Овој процес ќе се одржи во Росети Кострузиони С.Р.Л. со седиште во Contrada Pittura 15/F 63072 CASTIGNANO -AP- исто така користејќи автоматизирани процедури и почитувајќи ги методите и ограничувањата потребни за постигнување на гореспоменатите цели. Собраните податоци нема да се шират , ќе се користат во согласност со обврските за доверливост и законитост наметнати со закон претходно наведени и за времето строго потребно за да се заврши бараното. За строго професионални цели и за подобрување на дадената услуга, собраните податоци може да се соопштат:

 • Идентификувани надворешни соработници
 • Субјекти или институти
 • Сметководители и консултанти за сметководствени или даночни потреби

Обезбедувањето податоци е задолжително за точно извршување на специфични барања во кои нивниот неуспех индикацијата подразбира неможност за правилно завршување на исполнувањето на обврските договорни договори. Напротив, не е потребна согласност во случај:

 • потребно е да се исполни обврска утврдена со закон, со регулатива или со законодавство на заедницата
 • потребно е да се извршат обврски што произлегуваат од договор во кој е заинтересирана страна или да ги исполни, пред склучување на договорот, до конкретни барања на заинтересираната страна
 • тоа се однесува на податоци од јавни регистри, списоци, акти или документи што може да ги знае секој, без да се нарушат границите и методите утврдени со закони, регулативи или законодавство на заедницата за откривање и публицитет на податоците

Заинтересираните страни имаат право на правата наведени во следните статии по барањето упатено до Росети Кострузиони С.Р.Л. со седиште во Contrada Pittura 15/F 63072 CASTIGNANO -AP-.

Чл. 15 Право на пристап од заинтересираната страна

1. Заинтересираната страна има право од контролорот на податоци да добие потврда дека личните податоци се обработуваат или не во врска со него и во овој случај, да се добие пристап до лични податоци и следниве информации: а) целите на обработката; б) категориите на предметните лични податоци; в) приматели или категории на приматели на кои им биле откриени или ќе бидат откриени личните податоци, особено ако приматели на трети земји или меѓународни организации; г) кога е можно, периодот на задржување на дадените лични податоци или, ако не можни, критериумите користени за одредување на овој период; д) постоење на правото на заинтересираната страна да побара од контролорот на податоци за исправување или откажување на лични податоци или ограничување на обработката на лични податоци што се однесуваат на него или да се спротивстави на нивната обработка; ѓ) право на поднесување жалба до надзорен орган; е) ако податоците не се собрани од заинтересираната страна, сите достапни информации за нивното потекло; ж) постоење на автоматски процес на донесување одлуки, вклучително и профилирање наведени во член 22, ставови 1 и 4, и, барем во такви случаи, значителни информации за користената логика, како и важноста и очекуваните последици од таквата обработка за субјектот на податоците. 2. Доколку личните податоци се пренесат во трета земја или во меѓународна организација, субјектот на податоците има право да биде информиран постоење на соодветни гаранции согласно член 46 во врска со трансферот. 3. Контролорот на податоци обезбедува копија од личните податоци предмет на третман. Во случај на дополнителни копии побарани од заинтересираната страна, контролорот на податоци може да наплати разумен надомест врз основа на административни трошоци. Доколку заинтересираната страна го поднесе барањето со електронски средства, и освен ако не е поинаку наведено од заинтересираната страна, информациите се даваат во најчесто користен електронски формат. 4. Правото да се добие копија од став 3 не смее да влијае на правата и слободите на другите.

Чл. 16 Поправање и откажување Право на исправка

Заинтересираната страна има право да добие од контролорот на податоци корекција на неточни лични податоци што го засегаат без непотребно одложување. Земајќи ги предвид целите на обработката, заинтересираната страна има право да добие интеграција на нецелосни лични податоци, исто така со обезбедување на дополнителна декларација.

Чл. 17 Право на откажување

1. Заинтересираната страна има право да добие од контролорот на податоци откажување на лични податоци што го загрижуваат без непотребно одложување и контролорот на податоци е должен да откаже без неоправдано доцнење на личните податоци, доколку постои една од следниве причини: а) личните податоци не се попотребни од целите за кои биле собрани или на друг начин обработени; 4.5.2016 година L 119/43 Б) заинтересираната страна ја укинува согласноста врз која се заснова обработката во согласност со член 6 (1) (а) или член 9 (2) (а), а ако не постои друга правна основа за обработка; в) заинтересираната страна се спротивставува на обработката согласно од член 21 став 1 и нема легитимна суштинска причина да се продолжи со обработката, или се спротивставува на обработката согласно член 21 став 2; г) личните податоци биле незаконски обработени; д) личните податоци мора да бидат избришани за да се исполни законска обврска согласно законодавството на Унијата или државата член на кој е предмет контролорот на податоци; ѓ) личните податоци се собрани во врска со понудата на услуги за информатичко општество наведени во член 8 став 1. 2. Контролорот на податоци, доколку е направен јавни лични податоци и е должен, во согласност со став 1, да ги избрише, земајќи ја предвид достапната технологија а трошоците за спроведување преземаат разумни мерки, вклучително и технички, за да ги информираат контролорите на податоците дека обработуваат лични податоци од барањето на заинтересираната страна за бришење на каква било врска, копија или репродукција на вашите лични податоци Ставовите 1 и 2 не се применуваат до степен до кој е неопходна обработка: а) за вежбање право на слобода на изразување и информирање; б) за исполнување на законска обврска што бара обработка предвидена со закон на Унијата или земја-членка на која подлежи контролорот на податоци или за извршување на задача извршена во јавен интерес или во вршење на јавна власт што му е дадена на носителот на третман; в) од јавен интерес од областа на јавното здравство во согласност со член 9 став 2, букви ж) и з) и од член 9, став 3; г) за архивирање од јавен интерес, за научни истражувања или историски или за статистички цели во согласност со член 89 став 1, колку што е правото наведено во став 1 ризикува да го оневозможи или сериозно да го загрози остварувањето на целите на таквата обработка; или д) за проценка, остварување или одбрана на право на суд.

Чл. 18 Право на ограничување на третманот

1. Заинтересираната страна има право да добие од контролорот на податоци ограничување на обработката кога тоа ќе се случи една од следниве хипотези: а) субјектот на податоците ја оспорува точноста на личните податоци, за потребниот период до контролорот на податоци за да ја потврди точноста на ваквите лични податоци; б) обработката е незаконска д заинтересираната страна се спротивставува на бришење на лични податоци и барања, наместо нивната употреба да биде ограничена; в) иако на контролорот на податоци повеќе не му е потребен за обработка, личните податоци се потребно е заинтересираната страна да утврди, оствари или брани право на суд; г) заинтересираната страна се спротивстави на обработката согласно член 21 став 1, во очекување на верификација во врска со можната преваленца на легитимните причини на контролорот на податоци во однос на оние на заинтересираната страна. 2. Ако обработката е ограничена во согласност со став 1, таквите лични податоци се обработуваат, освен за складирање, само со согласност на заинтересираната страна или за проценка, остварување или одбрана на право на лице место судски или за заштита на правата на друго физичко или правно лице или од причини од јавен интерес релевантни Унија или земја-членка. 4.5.2016 L 119/44 Службен весник на Европската унија EN 3. Заинтересираната страна кој го стекнал ограничувањето на обработката согласно став 1 е информиран од контролорот на податоци пред да се отстрани таквото ограничување.

Чл. 19 Обврска за известување во случај на исправка или откажување на лични податоци или ограничување на обработката

Контролорот на податоци го информира секој од примателите на кои им се пренесени личните податоци корекции или откажувања или ограничувања на обработката извршени во согласност со член 16, член 17 (1), и член 18, освен ако тоа не се покаже невозможно или вклучува диспропорционален напор. Сопственикот на обработката ги комуницира овие приматели со заинтересираната страна доколку заинтересираната страна го побара тоа.

Чл. 20 Право на преносливост на податоците

1. Заинтересираната страна има право да прима во структуриран, најчесто користен и читлив од уред формат автоматски лични податоци што се однесуваат на него, доставени до контролорот на податоци и има право да ги пренесува таквите податоци на друг контролор на податоци без пречки од контролорот на податоци на кого ги има доколку: а) обработката се заснова на согласност согласно член 6 став 1 буква а) или на член 9 (2) (а) или на договор согласно член 6 (1) (б); и б) обработката се изведува со автоматски средства. 2. При остварување на нивните права во однос на преносливост на податоци во согласност со став 1, заинтересираната страна има право да добие директен пренос на лични податоци од еден на друг контролор на податоци, доколку е технички изводливо. 3. Вежбата на правото од став 1 на овој член не е во спротивност со членот 17. Ова право не го прави тоа се применуваат на обработката неопходна за извршување на задача од јавен интерес или поврзана со вежбата на јавниот орган даден на контролорот на податоците. 4. Правото од став 1 не тоа мора да им наштети на правата и слободите на другите.

Чл. 21 Право на приговор

1. Заинтересираната страна има право на приговор во кое било време, од причини поврзани со неговата посебна ситуација, за обработка на лични податоци што се однесуваат на него во согласност со член 6, став 1, букви д) или ѓ), вклучително и профилирање засновано врз овие одредби. Контролорот на податоци се воздржува од обработка понатамошни лични податоци, освен ако тој не докаже постоење на убедливи легитимни причини да се продолжи со третман што преовладува над интересите, правата и слободите на субјектот на податоците или за проценка, остварување или одбрана на право на суд. 2. Ако личните податоци се обработуваат за целите на директен маркетинг, заинтересираната страна има право да се спротивстави на обработката на лични податоци во секое време тие се однесуваат на него извршено за овие цели, вклучително и профилирање до степен до кој е поврзано со ваквиот маркетинг директен. 3. Ако заинтересираната страна се спротивстави на обработката за директен маркетинг, личните податоци тие повеќе не се обработуваат за овие цели. 4.5.2016 L 119/45 Службен весник на Европската унија EN 4. Правото од ставовите 1 и 2 експлицитно е ставено на внимание на заинтересираната страна и е презентирано јасно и одделно од која било друга информација најдоцна во моментот на првата комуникација со заинтересираната страна. 5. Во контекст на употреба на услуги на информатичко општество и без нарушување на Директивата 2002/58 / ЕЗ, заинтересираната страна може да го искористи своето право на опозиција со автоматски средства што користат специфични техники. 6. Ако личните податоци се обработуваат за научни или историски истражувачки цели или за статистички цели во согласност со член 89, став 1, заинтересираната страна, од причини поврзани со неговата одредена ситуација, има право да се спротивстави на обработката на лични податоци што се однесуваат на него, освен ако обработката е неопходна за извршување на задача од јавен интерес.

Чл. 22 Автоматски процес на донесување одлуки во врска со физички лица, вклучително и профилирање

1. Заинтересираната страна има право да не биде предмет на одлука заснована исклучиво на автоматска обработка, вклучувајќи профилирање, што произведува правни ефекти што се однесуваат на него или што значително го погодува на сличен начин врз неговата личност. 2. Ставот 1 не се применува ако одлуката: а) е неопходна за заклучок или извршување на договор помеѓу субјектот на податоците и контролорот на податоците; б) е овластен со закон на Унијата o на земјата-членка на која е предмет контролорот на податоци, што исто така специфицира соодветни мерки за заштита на правата, слободите и легитимните интереси на субјектот на податоците; в) се заснова на изречна согласност на заинтересираната страна. 3. Во случаи наведени во став 2, букви а) и в), контролорот на податоци спроведува соодветни мерки за заштита на правата, слободите и легитимните интереси на субјектот на податоците, барем правото да се добие човечка интервенција од сопственикот на обработката, да го искажат своето мислење и да ја оспорат одлуката. 4. Одлуките од ставот 2 не се засноваат на посебните категории лични податоци наведени во член 9 (1), освен ако не се Се применува член 9 (2) (а) или (е) и не се воспоставени соодветни мерки за заштита на правата, слободите и легитимните интереси на субјектот на податоците.